2011 Yılı
1) Bor ve Bor Bileşikleri ile Yapılandırılmış Antifouling Nanoteknolojik Kaplama Uygulamaları (Nano Kompozit Bor-NKB Projesi) 

Kurumumuz ve BİLKENT Üniversitesi UNAM-Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi arasında 12.05.2010 tarihinde imzalanan sözleşme ile proje başlamıştır. Projenin deneysel çalışmaları Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark’ta yerleşik alt yüklenici Innovcoat firması tarafından yapılmıştır. Alt yüklenici Innovcoat firması proje kapsamında borik asit katkılı nano kompozit kaplama geliştirmiş ve seramik, cam, beton, metal ve ahşap yüzeylerde kaplama uygulamaları gerçekleştirmiştir. Proje süresince nankompozit üretim parametrelerinin optimizasyonu, elde edilen nanokompozit ile yüzey kaplama uygulamaları ve yüzey testleri gerçekleştirilmiştir.

Elde edilen sonuçlar ışığında firma tarafından cam ve seramik yüzeyler, ahşap yüzeyler, metal yüzeyler ve beton-granit yüzeyler için dört farklı ürün üretilmiş ve KOÇTAŞ mağazalarında DIALL markasıyla satışa sunulmuştur. Ayrıca Çanakkale Seramik ve Arçelik firmaları ürünlerinde geliştirilen nankompozit kaplamayı kullanmak istemiş olup alt yüklenici Innovcoat ile bu firmalar arasında sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında DSİ ile görüşülmüş ve barajlarda yaşanan bakteri üremelerine karşı testler yapılması kararlaştırılmıştır. Atatürk Barajında yaklaşık 8 ay süreli yapılan testlerde başarılı sonuçlar alınmıştır. Proje, revize edilmiş proje sonuç raporunun Başkanlığımıza 23/11/2011 tarihinde iletilmesi ve yapılan değerlendirme sonrasında uygun görülmesi ile başarıyla tamamlanmıştır.
 
2) Borik Asit, Bor Oksit ve Çinko Boratın Plastik ve Kompozit Ürünlerde Alev Geciktirici Olarak Yaygın Kullanılabilirliğinin Araştırılması 

Kolemanitin Polimerik Malzemelerde Alev Geciktirici Olarak Kullanılabilirliği projesi sonuç raporunda (Ek:1) özetle; "Kullanımı büyük bir hızla artan polimerik malzemelerden yapılmış olan plastik ürünlerin bir kısmının alevlenmeye ve yanma sürecine karşı belirli oranlarda dirençli olmaları gerekmektedir. Polimerik malzemelere bu direnci verebilmek için ‘’Alev Geciktirici’’ denilen katkı malzemeleri ilave edilmektedir. Piyasada en çok kullanılan alev geciktiriciler çeşitli bromlu bileşikler, fosforlu bileşikler ve metal hidroksitler’dir. Alev geciktiricilerin hammadesi, dışa bağımlı ve çeşitli kimyasal işlemler gerektirdiği için oldukça maliyetlidir.

Bu projenin amacı, kurumumuzun üretimi olan kolemanitin diğer alev geciktiriciler yerine kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Prof.Dr Cevdet KAYNAK ile 28/05/2010 tarihinde 6 ay süreli sözleşme imzalanmıştır. Çeşitli kombinasyonlar çalışılmış ve yapılan testte, polimerik malzemelerde yaygın biçimde kullanılan Antimon Oksit’in yerine %67 oranında kolemanitin kullanılabileceği görülmüş olup alev geciktirici özelliği olumlu sonuç verdiği, bu şekilde üretilen malzemenin yangın performans endeksinin yükseltilebileceği" belirtilmiştir.

3) Kolemanitin Kablo Endüstrisinde Alev Geciktirici Olarak Kullanılabilirliği 

Kolemanitin Kablo Endüstrisinde Alev Geciktirici Olarak Kullanılabilirliği projesi sonuç raporunda (Ek:2) özetle; "Polimerik malzemelerden yapılmış olan kabloların kullanımı büyük bir hızla artmaktadır. Polimerik malzemelerden imal edilen kabloların alevlenmeye ve yanma sürecine karşı belirli oranlarda dirençli olmaları gerekmektedir. Polimerik malzemelere bu direnci verebilmek için ‘’Alev Geciktirici’’ denilen katkı malzemeleri ilave edilmektedir. Piyasada en çok kullanılan alev geciktiriciler çeşitli bromlu bileşikler, fosforlu bileşikler ve metal hidroksitler’dir. Alev geciktiricilerin hammadesi dışa bağımlı ve çeşitli kimyasal işlemler gerektirdiği için oldukça maliyetlidir.

Bu projenin amacı, kurumumuzun üretimi olan kolemanitin kablo endüstrisinde alev geciktirici olarak kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Prof.Dr Cevdet KAYNAK ile 09/02/2011 tarihinde 6 ay süreli sözleşme imzalanmıştır. Projede alevlenme ve mekanik testleri sonucunda Alüminyum trihidroksit ile birlikte belli oranlarda kullanılabileceği tespit edilmiştir. Proje sonucunda öğütülmüş kolemanitin Alüminyum trihidroksitle birlikte alev geciktirici olarak Alüminyum trihidroksit yerine %5-15 oranında kullanılabileceği" tespit edilmiştir.

4) Kırka Konsantratör Tesisi Atıklarında Katı-Sıvı Ayrımı 

Kırka’da devam eden gölet sorununu azaltmak amacıyla proje başlatılmıştır. Projeyle; konsantratörden çıkan atığın içerisindeki katının ayrılmasıyla atık barajları dışında düzenlenecek sahalarda katının depolanması, böylece ayrılan suyun proseste kullanılması ve ihtiyaç fazlası suyun da daha fazla buharlaşmasına imkan sağlanması amaçlanmıştır.
Yapılan Çalışmalar
  1. Öncelikle atık özellikleri tespit edilerek, en uygun şekilde floklaştıracak ve çöktürecek kompleks kimyasallar bulunmuş,
  2. Çamurun susuzlandırılması konularında deneyimli ulusal ve uluslararası firmalarla belt filtre, filtre pres ve dekanter santrifüj sistemleri kullanılarak laboratuvar ve endüstriyel tipte pilot ölçekli saha çalışmaları yapılmış (tüm çalışmalar birebir işletme şartlarına uygun olması amacıyla Kırka Konsantratör tesisinin yanında gerçekleştirilmiştir),
  3. Uygulanan sistemlerin tamamında katı sıvı ayırımı gerçekleştirilmiş; elde edilen katı ve filtratın özellikleri, tesislerin ilk yatırım ve operasyon maliyetleri baz alınarak katı sıvı ayırma sistemleri ile gölet depolama maliyetlerinin mukayeseleri yapılmış,
  4. Son olarak; floklaştırılmış kil minerallerine uygun endüstriyel uygulaması olan ekipmanlar bir araya getirilerek özgün bir akım şeması geliştirilmiştir.
            Elde edilen katının ve filtratın sahip olduğu katı madde oranları, katının taşınabilirliği ve stoklanabilirliği, ilk yatırım ve operasyon maliyetleri açısından karşılaştırıldığında; Kırka tinkal konsantratör atık pulpu ve göletlerde depolanan çamurun katı sıvı ayırımı için en uygun sistemin dekanter santrifüj olduğu görülmektedir.
            Elde edilen proje sonuçları neticesine göre Kırka’da göletlere gönderilen atık pulpunda katı sıvı ayırma tesisinin 2012 yılında yapılmasına karar verilmiştir.
 
5) 3-25 mm Ara Ürünlerinin Optik Ayırıcı ile Zenginleştirilmesi

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Konsantratör Tesisinde cevher zenginleştirme işlemi sırasında açığa çıkan ve stok sahasında geniş alanları kaplayan, sürekli artan miktarıyla olumsuz çevresel etkiler doğuran ara ürünlerin optik ayırma yöntemiyle çok düşük maliyetle zenginleştirilerek ekonomik değere ulaştırılması başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.
Paylaş
Paylaş
  |   Yazdır