Satınalma
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki satınalma işlemleri, yetki limitleri ve görev dağılımına bağlı olarak Satınalma Dairesi Başkanlığı ve ilgili birimlerce yürütülmektedir.

Teşekkülün satınalma işlemlerinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesi (g) bendi kapsamına giren alımlarda kullanılan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 201 sayılı Yönetmeliğik hükümleri uygulanmaktadır.

Satınalma işlemleri kapsamında;

A-Mal Alımları :
 • Teşekkülümüzce üretimi gerçekleştirilen bor ürünlerinin paketlenmesinde kullanılan makine-ekipman ile torba, palet vb. ambalaj malzemeleri.
 • Bor ürünleri üretimi yapan mevcut tesislerin kapasitesini artırmak ve yeni bor ürünleri üretimi yapacak tesisler kurmak için ihtiyaç duyulan tüm makine ve ekipmanlar.
 • Mevcut makine ve ekipmanlara ait yedek parçalar.
 • Her türlü hammadde ve kimyasal maddeler.
 • Bilgisayar donanım malzemeleri ile demirbaş ve giyim eşyaları.
 • Bilgisayar, yazılım ve sarf malzemeleri.
 • Her türlü demirbaş, giyim ve gıda malzemeleri.

B-Hizmet Alımları :
 • Teşekkülümüz İşletme Müdürlüklerince üretilip ihraç edilmek üzere ihraç limanlarına gönderilecek konsantre, rafine, yarı mamul ve mamul ürünlerin limanlardaki stok sahalarına depolarına veya liman tesisi silolarına kadar kamyon veya konteynır ile nakliyesinin yaptırılması.
 • İşletme Müdürlüklerimizde kullanılan; pirit, kömür, asit vb. ürün veya ara ürünlerin nakliyesi.
 • Teşekkülümüz İşletme Müdürlüklerince üretilip ihraç edilmek üzere ihraç limanlarına gönderilecek ürünlerin torbalanması, ambalajlanması ve yüklenmesine ilişkin hizmetler.
 • İşletme Müdürlüklerinin kırma-eleme ve yıkama işçiliği (Triyaj) alımları.
 • Cevher hazırlama ve kalite iyileştirme hizmet alımları.
 • Sürücülü, sürücüsüz araç kiralama hizmet alımları.
 • Teşekkülün özel güvenlik, itfaiye, temizlik, yemekhane, bahçe işleri, teknik destek alımları.
 • İşletme Müdürlüklerinin fabrikaları bünyesinde bulunan üniteler ve ocaklardan bir başka üniteye ara nakliye hizmet alımları ile iş makinesi kiralanması yoluyla hizmet alımları.
 • Teşekkül personelinin servis ile taşınmasına ilişkin hizmetler.

C-Yapım İşleri:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan tanıma göre;

“Yapım : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,”

Teşekkülün ihtiyaçlarına binaen ihale yoluyla gerçekleştirilmektedir.

D-Danışmanlık Hizmet Alımları:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan tanıma göre;

“Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır,”

Teşekkülün ihtiyaçlarına binaen gerçekleştirilmektedir.

Teşekkülümüzce mevcut yasa ve ilgili mevzuatlar kapsamında saydamlık, rekabet, eşitlik, güvenirlik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarda ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılması temel ilkelerine uygun hareket edilerek yurtiçi veya yurtdışından temin edilmektedir.
Paylaş
Paylaş
  |   Yazdır